معرفی

مشخصات فردی

حسن خداوردی

نام - نام خانوادگی : حسن   خداوردی

پست الکترونیکی : hakhodaverdi@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم سیاسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : روابط بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روابط بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

 

 

 

- عضو  شورای پژوهش دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب ازسال 1394 تا کنون

- مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان 1394-1393

-  عضو کمیته منتخب هیات ممیزه ارتقای اعضای هیات علمی واحد آشتیان 1394-1392

- عضو کمیته تخصصی تحصیلات تکمیلی گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان 1394-1387

- معاون دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان 1383-1382

-

-

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

 

عضو پیوسته انجمن ایرانی روابط بین‌الملل

 عضو پیوسته انجمن علوم سیاسی ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم سیاسی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1381-04-01

حسن خداوردی
حسن خداوردی

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرتبه علمی :
    استادیار
^